Llegint la proposta de nou Estatut : les competències (2)Per evitar que una futura interpretació restrictiva limiti l’abast de les competències, la proposta aborda una doble preocupació : a) establir una tipologia de competències, que és tant com delimitar-ne conceptualment el significat precís sense possibilitat d’equívocs quan en endavant es parli de competència exclusiva, compartida amb l’Estat o executiva, i b) concretar amb el màxim detall el contingut de totes i cadascuna de les competències, el que significa preveure, fins més enllà del que potser és recomanable en un text d’aquesta naturalesa, totes les eventualitats que es puguin produir en el transcurs de l’elaboració de les normes i de la seva reglamentació i execució. Alguns veuen en aquest detallisme la traducció d’un afany intervencionista en tots els camps de la vida social, cultural i econòmica del país, una voluntat potser excessiva d’arribar a tots els racons. Cal, però, recordar, com ha fet el catedràtic Carles Viver, que la proposta no preveu cap intervenció que no estigui ja prevista en lleis disperses, de l’Estat o autonòmiques, i per descomptat no crea cap intervenció nova. El que no vol dir que aquesta acumulació de supòsits competencials no faci el conjunt bastant immanejable. Amb voluntat política s’haurà d’anar desbrossant cadascun dels aspectes. La negociació podria ajudar a agilitzar el text, i ja seria molt positiu que s’acceptés la tipologia proposada, per després anar-la omplint de contingut. Aquest mètode sentaria un magnífic precedent. Distribuir el poder sempre voldrà dir detallar i concretar. I d’això es tracta, d’exercir el poder creant polítiques pròpies.

La tipologia de les competències .-

És competència exclusiva : la que preveu a favor de la Generalitat, de manera íntegra i excloent, amb l’única limitació de respectar les condicions bàsiques de la legislació estatal, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. En aquest supòsit només la Generalitat pot legislar, pot dictar reglaments de concreció de les lleis afectades i pot portar a terme la seva execució en quant a organització, planificació i intervenció.

És competència compartida : la que preveu a favor de la Generalitat la potestat legislativa, per bé que ja no excloent sinó conjunta amb l’Estat, i la integritat de la potestat reglamentària i de la funció executiva.
És competència executiva : la que preveu a favor de la Generalitat la potestat reglamentària, per bé que ja no íntegra sinó compartida amb l’Estat, l’execució de la normativa de l’Estat i la integritat de la funció executiva en el que es refereix a la pròpia administració autonòmica.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Suite per un casament

Il.lusió fundacional

Rebel.lió?