L'Estatut, tal com queda (4.2). Les competènciesAcabo amb l’anàlisi de les modificacions més rellevants que experimenta el text de l’Estatut respecte de la proposta del 30 de setembre que va sortir del Parlament de Catalunya, en matèria de competències:

- En Jocs i espectacles, desapareix l’apartat 2 de l’article 141 (“La Generalitat participa en els rendiments dels jocs i les apostes d’àmbit territorial estatal”)

- En medi ambient, espais naturals i meteorologia, desapareix de les submatèries de la competència compartida la relativa a la intervenció en els procediments d’avaluació ambiental en obres instal-lacions i activitats i dels plans i programes que afectin el territori. La proposada competència exclusiva en meteorología passa a ser el reconeixement que correspon a la Generalitat l’establiment d’un servei meteorològic propi. Desapareix la participació en les entitats internacionals en aquesta materia.

- En mercats de valors, desapareixen les submatèries de la competència compartida relatives a règim d’incompatibilitats addicionals, mecanismes addicionals de publicitat i actes d’execució reglats de l’Estat.

- En mitjans de comunicació social, desapareix la participació de la Generalitat en els processos administratius relatius a la prestació de serveis de comunicació audiovisual competència de l’Estat, amb l’objectiu de preservar i promoure el pluralisme lingüístic i cultural de Catalunya , i al seu lloc apareix que la Generalitat ha de fomentar el pluralisme lingüístic i cultural de Catalunya en els seus mitjans de comunicació social (article 146.3)

- En Notariat i Registres públics (article 147), desapareixen les submatèries de la competència executiva relatives a la inspecció de notaries i registres i dels seus col-legis professionals, l’exercici de la potestat disciplinària, la resolució de recursos que corresponen a l’Administració, l’establiment d’epecialitats aranzelàries i la propietat dels protocols notarials i llibres dels registres. I en canvi apareixen competències executives no previstes en relació als programes d’accés als cossos de notaris i registradors, demarcacions notarials i registrals i nomenament de notaris arxivers de protocols de districte.

- En la planificació, ordenació i promoció de l’activitat económica (article 152), la competència exclusiva sobre l’ordenació i la promoció es modifica per la competència per a la promoció i la competència compartida sobre l’ordenació.

- En promoció i defensa de la competència (article 154), passa de compartida a executiva la competència en matèria de defensa de la competència, i d’entre les submatèries de la mateixa desapareix la relativa a la regulació i execució sobre el control dels ajuts públics. Desaparaix també la participació en organismes d’àmbit estatal i europeu amb funcions homòlogues en aquesta matèria.

- En propietat intel-lectual i industrial (article 155), desapareix de la competència executiva la relativa a la inscripció, modificació i renovació dels drets de propietat industrial, la resolució definitiva de les sol-licituds i l’exercici de l’activitat de garantia.

- En recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (article 158), passa d’exclusiva a compartida la competència de coordinació dels centres i de les estructures de recerca.

- En règim jurídic, procediment, contractació, expropiació i responsabilitats en les administracions públiques catalanes (article 159), desapareix la competència exclusiva per a determinar el procediment en matèria de responsabilitat patrimonial, i queda la compartida per establir-ne les causes que poden originar-la.

- En règim local (article 160), desapareixen de les submatèries de la competència exclusiva les relatives a la determinació d’un estatut especial per als càrrecs locals electes i al procediment d’elaboració i aprovació de les normes locals. Desapareix també la competència compartida en matèria de règim electoral dels municipis per sufragi universal directe i queda la competència exclusiva en matèria de règim electoral per sufragi indirecte amb relació als altres ens locals.

- En les relacions amb les entitats religioses (article161), passa de compartida a executiva la competència en matèria de llibertat religiosa.

- En sanitat (article 163), de la competència exclusiva desapareix la titularitat dels bés adscrits als serveis sanitaris públics. De la competència compartida, desapareix el reconeixement professional de títols d’especialistes obtinguts a l’estranger i l’establiment de requisits d’accés a àrees de capacitació específica. Passa d’exclusiva a compartida la competència sobre el règim estatutari i la formació del personal que presta serveis en el sistema sanitari públic. De la competència executiva sobre productes farmacèutics desapareix la relativa a l’autorització dels centres d’elaboració de productes farmacèutics i de selecció i registre de medicaments.

-
En seguretat privada (article163), despareixen les competències exclusives proposades i es reconeixen les executives de la legislació de l’Estat en l’autorització d’empreses de seguretat privada, la inspecció, autorització de centres de formació de personal i coordinació.

- En seguretat pública (article 164), de les competència executiva desapareix l’expedició de documentació oficial, passaport i DNI, la protecció i la lluita contra el frau fiscal i el règim de tinença i ús d’armes i explosius.

- En Seguretat Social (article 165), la competència compartida sobre l’ordenació del sistema de la seguretat social queda substituida pel desplegament i l’execució de la legislació estatal, llevat de les normes que configurin el règim econòmic, i la gestió del règim econòmic. Respecte de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals la comptència compartida inclou la coordinació de les seves activitats però no l’ordenació i l’exercici de les potestats administratives. Desapareix també la direcció i la inspecció de la gestió i l’administració de les prestacions econòmiques de la seguretat social i l’ordenació de la inscripció d’empreses ,així com el reconeixement i la gestió de les prestacions económiques del sistema de seguretat social i l’organitazció d’aquests serveis, i al seu lloc apareix la competència compartida sobre el reconeixement i la gestió de les pensions no contributives, la coordinació de les actuacions de sistema sanitari vinculades a les prestacions de la seguretat social, i es reconeix que la Generalitat pugui organitzar i administrar tots els serveis relacionats amb aquestes matèries, exercint la tutela de totes les institucions en matèria de sanitat i seguretat sacial, llevat de l’alta inspecció reservada a l’Estat.

- En serveis socials (article 166), desapareix la competència exclusiva relativa a la regulació i ordenació de les prestacions econòmiques no contributives, perquè passa a ser compartida.

- En sistema penitenciari (article 168), la Generalitat pot dictar disposicions d’adaptació de la normativa penitenciària, però no reglaments penitenciaris. Pot emetre informes en els procediments d’indults, en comptes de “emetre informes i participar en els procediments d’indults”.

- En transports (article 169), de les submatèries de la competència exclusiva s’exclou la regulació de l’activitat professional i les condicions addicionals en la regulació del contracte de transport. I desapareix la competència executiva amb relació als transports terrestres que tinguin el seu origen o destí a Catalunya, malgrat que no hi transcorrin íntegrament. De les competències exclusives sobre els centres de transports, desapareixen les relatives a les agències de transports, els magatzemistes, els distribuïdors i els transitaris domiciliats, així com l’arrendament de vehicles, i en canvi es reconeix la competència exclusiva sobre els operadors de les activitats vinculades a l’organització del transport, la logística i la distribució localitzats a Catalunya. En matèria de transport aeri, desapareix la competència executiva d’intervenció administrativa.

- En treball i relacions laborals (article 170), la competència executiva per a la determinació d’un marc de relacions laborals pròpies passa a referir-se a les relacions laborals i a les condicions de treball, desapareixent dita competència respecte de l’ordenació, el control, la coordinació i el seguiment de la gestió de les mútues d’accidents de treball i de malalties professionals, i la gestió de les politiques passives, inclosa la gestió de les prestacions d’atur i el reconeixement i el pagament de les prestacions. La competència exclusiva sobre la funció pública inspectora passa a ser competència executiva, afegint, però, que els cossos d’aquesta funció depenen orgànicament i funcionalment de la Generalitat.

- En turisme (article 171), la competència exclusiva sobre la xarxa de Paradores Nacionales a Catalunya passa a la participació en els òrgans d’administració d’aquests Paradors.

- En universitats (article 172), la competència exclusiva sobre el règim jurídic de l’organització i el funcionament de les universitats publiques, incloent-hi el òrgans de govern i de representació, passa a ser competència compartida. I desapareix d’aquesta competència compartida la creació i supressió d’universitats publiques i el reconeixement i la revocació de les universitats privades que acompleixin majoritàriament la seva activitat a Catalunya, així com la regulació dels plans d’estudi, i la competència executiva sobre els títols oficials universitaris és per a l’expedició i no per a l’homologació.

- Finalment, en videovigilància (article 173), les competències sobre l’ús i el control ho són amb relació a la policia de Catalunya, no sobre qualsevol cos policíac.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Suite per un casament

Il.lusió fundacional

Rebel.lió?